`-/shhhyso+/:..`                                                                                                         `:oh/`                                                                             
       ./ossyhddhhyyyyyyyso+/:-.``                                                                                                  `-+yhhyso/`                                                                             
      -yysossyhddhyyyyyyyyyyyyyyyso+/:-.``                                                                                             `:ohhysoooooo/`                                                                            
      /dhssossyhddhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyso+/:-.`                                                                                       `-+yhhysoooooooooo+.                                                                            
      `sdhssossyhddhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyso+/:-.``                                                                                 ./shhysoooooss+/sooooo+.                                                                           
       `ydysoossyddhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyysoo+/:-.``                                                                          `-+yhhysoooosyyyo:.`:ssoooo+-                                                                           
       .ydysooosyddhyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyso+/:-.                                                                      ./shhysoooosss+/s+:oo:..-ssooooo-                                                                          
        .hdysooosyddhyyyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys-                                                                   `:+yhhysoooosso/-:+:-o//so:...ssooooo:`                                                                         
        -hdyooooshddhyyssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhy-                                                                `./shhysoooosso+::/:``/o.-o+/oo:...osooooo:`                                                                         
         -dhsooooshddhyysssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhy-                                                              `:+yhhysoooosso/-::`./+-``/+-.o+oso/-..ossssoo/`                                                                        
         :dhsooooshddhyysssssssyyssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhy-                                                            `-/shhysoooosso+:::.`/o-`.:+-``/+-.+ysso/-..+ssssso/`                                                                        
          /dhsooooshdhyyssssssssssssssssssssssssssssssysssssyyyyyyyyyyyyyyyy-                                                          `:oyhyysooooosy/-.``:o:``:o:``/+.``:-`.+ysss/-.-+ysssso+.                                                                       
          +dhso+ooshdhyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyy.                                                       `-/shhyssoooosssssy+`````:+:.`:o:``.````````+ysss+/+++ysssss+.                                                                       
          `odyso+ooshdhyyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyyyy-                                                     .:oyhhysooooossssssssss+.````-/o.`+o:```````````/ssss+:o/:yssssso.                                                                      
           `odyoo+ooshhhyssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssyys-                                                   `-/shhyssoooossssssssssssssso.````-+:..-.````````````:syss+/o/:sssssso-                                                                      
           `sdyo+++oshhhysssssssssssssssssssooooossssssssssssssssssssssssssyys-                                                 .:oyhhysoooosssssssssssssssssssso.````.:+.```````````````:sysso:.`-sssssso-`                                                                     
            `ydso++ooyhhhysssssssssssss+:-..`````...-:/+osssssssssssssssssssyys-                                              `-+shhyssooossssssssssssssssssssssssss-````.+/.```````````````-sysso:..-sssssso:`                                                                    
            .hhso+++oyhhhyssssssssss/.`     .`` ``.-:+osssssssssssssssyys.                                            `.:oyhhyssoosssssssssssssssssssssssssssssss-````.++.```````````````-sysso:...ossssso:`                                                                    
             -hhso++ooyhhyyssssssss-`      `..` `-. ``.:+ossssssssssssyys.                                          `-+shhyssoossssssssssssssssssssssssssssssssssss:````-/:````````````````.oysso/-..oysssss/`                                                                   
             -hhso++ooyhhyyssssss/`        ` ```   `.-/ossssssssssyys.                                       `.:oyhhyssosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/```````````````````````.oysss/-.-oysssss/`                                                                   
              :hhso++osyhhyysssss-                `-/osssssssssys.                                     `-+yhhyssosssso+//:-----://+osssssssssssssssssssssssssss/```````````````````````.+yyss+oo/+ysssss+.                                                                  
              /dyo+++osyhhysssss-                  `:+ssssssssys.                                   `./oyhhysssssso+:.``      ``.:+ossssssssssssssssssssssss+````````````````````````+yyss+s+/oysssso+.                                                                  
              `/dyo+++osyhhyssss/`        ``.---..``      `./ossssssys.                                 `-+yhhysssssssso:` `.`        ``-+ssssssssssssssssssssssso.```````````````````````/yo+sosssssoossyo`                                                                 
               `+dyo+++osyhhyssso.       `/osssssso+/-.`     .:osssssys.                              `./shhhysssssssyso-`  `--`         `-+sssssssssssssssssssssso.````````````````````.:.+yyyssoosssyys+:`                                                                 
               `odyo+++osyhhysss+`       /sssssssssssss+:.`     `:ossssys.                            `-+yhhyssssssssyyys:`   `-.        `.. `:sssssssssssssssssssssso.```````````````.-..:oosssssssyyyo/.`                                                                   
                `shso+++osyhyysss/` `.`.```  /sssssssssssssyys+-`     `/osssys.                          `./shhhysssssssyyyyyys-`      ``...``    ...``-sysssssssssssssssssssss-```````````.-`-+osssssssyyyy+-`                                                                     
                `shso+++osyhyssss/` ``....`  .osssssssssssssyyyyo-`     .+sssys.                        `:oyhhyssssssssyyyyyyyys-      `-+osyyyso+-`   `..` -sysssssssssssssssssssss-`````````./oosssssssyyyo/.                                                                       
                 .yhs++++oshhyssss+.      .ossssssssssssyyyyyy+.     `-ossys.                     `./shhhysssssssyyyyyyyyyyyy/     `-oyyyyyyyyyyyo-`   `..``/yyssssssssssssssssssssy:````.-/osssssssyyys+-`                                                                        
                 .hhs++++oshhysssso-`     ./ssssssssssssyyyyyys-     .+ssys.                    -oyhhyssssssssyyyyyyyyyyyyyys.     `:ssssssssssyyyys:`   ``` .syyysssssssssssssssssssy:.:+ssssssssyyyo/.                                                                          
                  -hhs++++oshhysssso/`     `-+ssssssssssyyyyyyyy-  `.``````:ssys.                   ohyssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyys`     .ossssssssssssssss.     `oyyyssssssssssssssssssssysysssssyyhs+-`                                                                            
                  -dyo++++oyhhyssooso-`     `-+ssssssssyyyyyyyys`  `.`-..` :ssys.                   `/ssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo`     .ossssssssssssssss.     `oyyyyyysssssssssssssssssssssyyhyo:.                                                                              
                   :hyo++++oyhhyssooos+-`     `./ossssssyyyyyyyy.     ` `:ssys`                   `/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys`     `/sssssssssssssss+`     `syyyyyyysssssssssssssssssyhhs+-`                                                                               
                   /dyo++++oyhhyssoooss+-`      `./+sssyyyyyyy+`      `/ssyo.                   `/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy:  ``   .+ooooooooossss+.     -yyyyyyyyyssssssssssssyyhyo:.                                                                                 
                    +dyo+/++oyhhssoooooss+-`       `.-//+++/-`       `ossyo.                   `:syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys` `-`   `-+ooooooooo+-`     `oyyyyyyyyyyssssssssyhhs+-                                                                                   
                    `odso++++syhyssoooooosso:`                   :sssyo.                   -syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+` `.`   `.-:::::-.`      `+yyyyyyyyyssssssyyhyo:`                                                                                     
                    `odso+/+osyhyssooooooosso/-`                 .ssssyo`                   -syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy+` `.`         ``    `+yyyyyyyyssssyyhhs/-                                                                                       
                     `shs++/+osyhyssoooooooossso/.`    ``           .sssssyo`                   .syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys:`          .-`   `-syyyyyssssyyhhyo:`                                                                                        
                     `yhs++/+osyhyssooooooooososso/-`  ......`````      `/ssssssyo`                   .oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyo-`  .:.`      .-` `-oyyyyssssyyhhs/.                                                                                          
                      .hhs+//+osyhysoooooooooosssssso+:-` ````.`...-.`     `:ssssssssyo`                   `oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyys/.:y+:-:-`     `./oyyysssyyhhyo:`                                                                                            
                      .hho+//+oshhysooooooooososoooossso+/:.``  ```    `-+ssssssssssyo`                   `+yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhy+::/oo+:-````.-:+syyysssyyhhs/.                                                                                              
                       -hyo+//+oshhysoooooooooooooooooooossooo+/::--...--:/+osssssssssssssyo`                   `+yyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhyhhs/::+oo+//++/osyyyyyyyyyhhy+-`                                                                                               
                       :hyo+//+oshhysooooooooooooooooooooooooososssooossosssssssssssssssssyo`                   `/yyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhs/::+oo+/+++///+syyyyhhhs/.`                                                                                                 
                        /dyo+//+oyhhssooooooooooooooooooooooooooooooosoooosssssssssssssssssyo`                   `:yyyhhhhhhhhhhhhhhhhhho/:/+o+//+++//:::/+yhy+-`                                                                                                   
                        /dyo+//+oyhyssoooooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssyo`                    :yyhhhhhhhhhhhhhhhhho::/oo+//++///::::::/:`                                                                                                    
                        `+hso+//+oyhyssooooooooooooooooooooooooooooooooooooooossososssssssssyo`                    -yhhhhhhhhhhhhhhhy+::/oo+//++//+o/::::::::-`                                                                                                   
                         `ohs++/++oyhysoooooooooooooooooooooooooooooooooooooosoosooossossssssyo`                    .shhhhhhhhhhhhdy+::+oo+/+++//..-+o/::::::::.`                                                                                                  
                         `shs++/++syhysooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosoossssyo`                    .shhhhhhhhhhds/::+so+/++++o:-...-+o/::::::::.`                                        -hy+-`                                                      
                          .shs+//+osyhysoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooossssy+`                    .ohhhhhhhhho/:/+so+/++/+soo+:-...-+o/:::////:.`                                       :ddddddyo:.                                                    
                          .yhs+//+osyhysoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooossssssssyo`                    `+hhhhhhho::/oso//++/oy//oso+:-.../oo////////:.                                      -mNNNmmdddddhs/-`                                                  
                           .yho+//+osyhysoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosossssssssyo`                    `+hhhhy+::/os+//++//:oo+/+sss+:-+o/:+o////////:.                                    `dNNNNNNNNNmmddmddy+-`                                                
                           -hyo+//+osyyssooosysssssssoooooooooooooooooooooooooooososoossssossssy+`                    `/yhy+::+ss+//++//:/.-+ooyysss+:/o-.-+o+///////.                                    :NNNNNNNNNNNNNNmmddmddy+:.                                              
                            :hyo+//+osyysooooyo::/++oosssssssssooooooooooooooooooooooosssosoosssy+`                    .ys/::+so+/+++/:.:o:-`-+syyysss+/-...-+o+///+-`                                    sMMMMNNNNNNNNNNNNNNmmdddddho/.                                            
                            :hyo+//+osyysooosy:``````...--:/++oossssssssssssoooooooooossssosssssy+`                   .ss/::+so+/++++:.``-++:``./syyysss+:-..:/+o++.                                    `mMMMMMMNMNNNNNNNNNNNNNNmmdddddhs/-`                                         
                             /hyo+//+osyysooosy-````````````````..--::/++oosssssssssssssssssossssy+`                  :yo/:/oso+/++//:/:.```-.````./syyyssso//s+os/.                                     :MMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdddddhy+-.                                       
                             `+hyo+//+oshysooosy-``````````````````````````...-::/++oossssssssssssy+`                 /yo::/oso+/++//..:++:``````````.:oyyyyssooso/`                                     sMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdddddyo:.                                     
                             `+hso+//+oyyysoooss.````````````````````````````````````...--:/++ooyyy+`               `+y+::/sso//++//:.``.:/````````````.:oyyyssyo:`                                     `mMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdddmdhs/-`                                   
                              `ohs++//+oyhysoooss.````````````````````````.-.```````````````````/yyy+`              `os/::+ss+//++/:-++/.``````````````````-ossyo-`                                      :MMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdddmdhs+-`                                 
                              `shs++//+oyhysoooys.-.````````````````````./++/:::--.`..``````````/ysy+`             .ss/::+ss+/++++:``-:++:.`````````````````.+y+-                                       sMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmddddddy+:.                               
                               .yhs+///+syyysoooyo/:``````````````````````..-.::://:-+/:::::-..../ysy+`            -yo/:/oso+/++++-//```.+/.````````````````-os+.                                       .mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNmmdddmdho:.`                            
                               .yhs+//++syhsooooy+.``````````````````````````````.-`..:/:o:::++/-/yyy+`           :yo::/oso+/+++/-./o/+:```````````````````.+s/.                                       /MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmddmmmddddddddddddmmNNNNNNNNNNNNNmmdddmdhs/-`                          
                                -yho+//+osyysooooy/`-```````````````````````````````.-/:..````---`+yyy+`          `/y+::/oso+++++/.```-:+/:-```````````````.:oo/`                                        +mNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmhsdmmddddddddddddyohdmmNNNNNNNNNNNNNmmdddddhy+-.                        
                                -hyo+//+osyysooooy//-```````````````````````````````/+++///::-:--.+yyy+`         `oy+::+sso+++++/.``````..++/-`````````````:so:`                                         `-+ydNMMMMMMMMMMMMMMNmmhydmmmmdmmmmmmmddyohdddddmNNNNNNNNNNNNNNmmddddmdyo:.`                      
                                 :hyo+//+osyysooosy:````````````````````````````````````.-.:://+//.+yyy+`        .ss/::+ss+++++/++-.````````-+/```````````.:so-                                            `./shmNMMMMMMMMMMNmmmmmmmmmNNNNNNNNNmmdddddddddmNNNNNNNNNNNNNNNNmddddmdhs/.`                    
                                 /dyo+//+osyysooosy:.-```````````````````````````````````-..````-.`+ysy/`       -ss/:/oss+++++////++/-```````````````````-os+.                                               .:ohmNMMMMMMMNmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNmddddddddmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdddddhs+-`                  
                                  +dyo+//+osyysooosy:/.``````````````````````````````````//o:/::/---+ysy/`      :yo/:/oss+++++////////++:.````````````````+s+.                                                 `-+ymNMMMMNNmmmmmddmNNNNNNNNNNNNNdddddddddmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmddddmdy+:.`               
                                  ohso+//+oyyysooosy/:--...````````````````````````````````.-./:-:o.+ysy/`    `/y+::/oso+++++///////////++/-````````````.os/`                                                    `-/sdNNMNmhhysooymmNNNNNNNNNNNdddddddddmNNNNNNmmmmmmmmNNNNNNNNNmmddddmdyo:.`             
                                  `ohs+///+oyyysoooshyossssoo++/::--...``````````````````:.-..`.``..`oysy/`   `oy+::+sso+++++///////////////++:.````````-so:`                                                      `./yyso+/:-...omdmmmNNNNNNmddddddhhddNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmNNNNNNNmddddmdhs/-`           
                                   `shs+///+oyyssooosyo+ssssssssyyyssssoo++/::-....``````-//+/++//:.-.oysy/`  .ss/::+sso+++++//////////////////+o+-`````:so-                                                    ``-:+oo+/:--......-/d+ymmmmmmmdddddddhoohdmNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmNNNNNNmmddddmdy+-`         
                                   .shs+///+syyssoooyy+oooosssssssssssssssssyysssoo++//:--...-.-.:/+o.oysy/` .ys/:/+ss++++++//////////////////////+o/.`/s+-                                                   `.:+ooo+/:-......---:::ymddmmmmmmddddddddyshddNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmhydmmmmmNNNNNNmmddddmdyo:.`       
                                    .yho+///+syysooooyo+ooooo////+++ooooossssssssssssssssssso+++//:::--sysy/`:yo/:/oys+++++//////////////////////////+oos+.                                                 `.:/ooo+/:--......--::::--. ./shmmmmmmmmmmdddddmmNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmy-``-/shdmmmmmNNNNNmmddddmmhs/.`     
                                    .hho+///osyysooooyo://++/......----::///+++oooooossssssso/////++/+syysyoyo::/oys+++++/////////////////////////+++++/`                                               ``-/+ooo+/:-......--::::--...``    .:ohmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmy.````.////ohdmmmmmmNNNNmmddddmmhs+-`   
                                     -hyo+//+osyysoooossssooo/::-...........o+++/-//////+++oooooooo+/+/syysys::/syo+++++/////////////////////+++++++++:`                                             `-/+oso+/:--..`...--::::--..``````      `-+ymNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmo.````./o-``:+::+ydmmmmmmmNNNNmmddddmdyo:` 
                                     :hyo+//+osyysooooooosssssyyyyyssoo+/:::o::/:os+......----::///+++ooyysyo+syo+++++//////////////////++++++++++++:`                                           `.:+osoo+/:-......--:::::-...````````          ./sdNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNm+`````-//.`-/+:``:+::+shdmmmmmmNNNNmmddddmmo
                                      /hyo+//+osyysooooooooooooooossssssssyyyyysssso+::-..............---sysyyso+++++////////////////++++++++++++++-                                          `.:+osso+/:--..`...--::::--...```````````            .:ohmNNNNNNNNNNNNNNNNd/`````:+:```.:```:+-``-/+:+hddmmmmmmNNNNmmdh-
                                      /dyo+//+osyysooooooooooooooooooooooooosssssssssyyyyyssoo+//:-..```.sysys/+++++/////////////++++++++++++++++.                                        `-/osso++/:-..``..--:::::--..`` ``````````               `-+ymNNNNNNNNNNNd:`````````````````````/+:`/o//ossydmmmmmmmNm/ 
                                       +dyo///+osso+////++oooooosssooosooossosssoosssssssssssssssyyyyyysooyysys+++++////////////+++++++++++++++/`                                      `-/ossso+/:-..``...-::::::-....```  `````````                  ./sdNNNNNNh-````````````````````````.os+oso:...sdddmmmd/ 
                                       `ods+///:.```  ````..--:://++oooooooosssssossssssssossssssssssssssssssys++++//++///////++++++++++++++o/`                                    `.:+ssso+//:-..``..--:::::--.....`` ``   ````````                     .:ohNm+-```````````````````````:syyss/-.`-ydddddds.  
                                       `sho/-`          ````..--:://++ooooosssssssssssssssssssssssssyo+++/:-.``  `.:++++++++++++o:`                                   .:+ossoo+/:-..``...-::::::--.......`` ``   ```````                        `:+yhy+:.````````````````.oyysso:...oddddddh:   
                                        `s+.                 ````..--::/+++oooooosssssssssssssyo:.`  `-.`` .+++++++++oo-                                 .:/ossso+/::-..``..--::/:::--.........`   `   ```````                           -/shho+-```````````:syyss/++//hddddddo`   
                                        `:/-.``                     ````..--:://+++ooooosssy/`   `....` :++++++oo+.                               `-/ossso++/:-..```..-:://::--............`` ``...` `````````                             `./oyhso:`````.+yyss+:--:sdmmdddy-    
                                         `.---------..`````           ```````   ``..``````..--::/+s:`    `.` .++++ooo+.                              `.:ossoo+/:--.```..--:://::--.--:..........``  `...-. ````````                                .:oyhyo::syyss/-../dmmmmmh/`     
                                             ````...----:::---...``      ```````` ```...```.........` `.o.      .+ooooo/`                             `.```.-::-..```..-::///::-..----.:-.........`  `..---. .`.`````                                   `-+shdyyoo+:-smmmmmmo`      
                                                   ````..---:::::----..````   `...      ```` `-/`      .ooooo:`                             `.`   `..`..--:://::--..--:.````:-........`  `..----` `..`````                                     `./oyhysdmmmmmy-       
                                                         ````...---::::::--...`````     `-::-:/:-`    :oooo:                             `.`    `.-:///::--..--:-`..```.:.........`` `...---.` `...```                                        `.:oymNNd+`       
                                                               `-yo/:/oso++//::---------:+oooo++:    `+ooo-                             `.`    `.:::--.-:/-:`````````-:........``` `..---.` `......`                                           ``-+.        
                                                               :yo/:/oyso++o++-.-..```.+ooooo+++/`   `:oo+.                             `.`     ..-.-::+o+-``````````-:........``` `..--.` ``......`                                                      
                                                              `+y+/:+sys+++o++. `--. `:ooooo++++/:   .oo/`                             `.`     ..-.:/ooso.``````````:-........``  ...`` ``.....``                                                       
                                                             `os+:/+sys+++o++.  ` `/soooo++++//.   `+o/`                             `.`    `....:+oos+.`````````.:-........`   ` `..--.``                                                        
                                                             .ss/:/+yyo++oo++.   `/soooo+++///.   `/o:`                             `.`    `...---/ss/``````````.:-........`  `` `.--.`                                                          
                                                            -ss/:/oyyo++oo+o-    :sooo++++///.``` `/o-                              `.`    `...--./ss:``````````-:-........`  ```....`                                                            
                                                            :yo/:/oyso++oooo/`   `oooo++++//:. `--.`/+.                              ..`    `...--./ss:```````-``-:..........  `...``                                                             
                                                           `/y+/:+syso++oooo+`    .ooo+++///-`  `.++`                              ..`    .-..---+so-``````.:-`::---.............`                                                               
                                                          `oy+:/+sys++oooooo:    `/o+++/:-`   `-o/`                              ..`    .-..---+so.``````.:..:-------.------.`                                                                 
                                                          .ss/:/oyyo++ooooooo.     `---.``   `/o:`                              ..`    `.-..:::os+.``````.:`.:-----------.``                                                                  
                                                         -ss/:/oyyo++oooooo++`          `-+o-                              ..`    `.-..:++os/`````.`--`.:---------.`                                                                    
                                                         :yo/:/syso+oooooooo++`         `./oo.                              ..`    `--..:/+os:````.:::-`-:-------.`                                                                      
                                                        `/yo//+syso+oooooooooo+`  ``     `./os+.                              -.` ```` `--..:++so:``.`.:./.`-:----.``                                                                       
                                                       `+y+//+sysoooooooooooooo:  `-`.`   `-/oss/`                              `-.` ````` `-..---+so:-`:--:-:..----.`                                                                         
                                                       .os+//oyysoooooooooooooooo-`  ``  ``-/ossss:`                              `-.```.````.-..---+so::.:--:-::--.``                                                                           
                                                      .ss///oyyooooooooooooooooooo+:.....-:/oosssso:                              `-.`````` `.-..-.-++/::.:-::---.`                                                                             
                                                      -yo///oyyooooooooooooooooooooooooooosssssssso-                              `-.`..``` `--..-.:++/:--::--.``                                                                              
                                                     /yo//+sysoooooooooooooooooooooosssssssssssss+.                              `-.`...-. `--..-.:++:::--..``                                                                                
                                                    `+y+//+sysooooooooooooooooooossssssssssssssss+`                              `-.`  `-``--`.-./++/--.``                                                                                  
                                                    `oy+//oyysoooossooooooooooossssssssssssssssss/`                              `-.`  ```:-`.--//:-.``                                                                                   
                                                   .ss///oyysooosssssoooooosssssssssssssssssssss:                               `-``  `.`.:.`.:--..`                                                                                     
                                                   -so//+syyoooosssssoosoossssssssssssssssssssso-                               .-`  `.`.:.``..``                                                                                       
                                                  .so//+sysooosssssssssssssssssssssssssssssssso.                                `-`` `.`.:...`                                                                                         
                                                   .-:+sysooossssssssssssssssssssssssssssssss+`                                 `-.```-:.`                                                                                          
                                                    `-+oooossssssssssssssssssssssssssssssss/`                                  `...`                                                                                            
                                                     `.:/+oossssssssssssssssssssssssssss:                                                                                                                                 
                                                        `.-:/+ossssssssssssssssssssss-                                                                                                                                  
                                                           `-:/+osssssssssssssso.                                                                                                                                  
                                                              ``.:/+osssssss+`                                                                                                                                   
                                                                 `.:/+s/`